VTA

Formål

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidsplassen hos tiltaksarrangør skal oppleves som en trygg og god arena for vekst og utvikling.

Innhold

Varig tilrettelagt arbeid skal gi tiltaksdeltakeren (heretter kalt arbeidstaker) arbeid som bidrar til å utvikle ressurser hos arbeidstakeren gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Det er en målsetting at arbeidstakere som uttrykker et ønske om å prøve seg i ordinært arbeidsliv får et tilbud om dette så snart de er klare for det. Dette gjelder særlig arbeidstakere som har behov for andre eller mer utfordrende arbeidsoppgaver enn det den skjermede arbeidsplassen kan tilby.

Tiltaksarrangør skal, i samarbeid med arbeidstaker, skaffe til veie ekstern utprøvingsarena for arbeidstakere som ønsker det, så langt det lar seg gjøre.

Målgruppe

Varig tilrettelagt arbeid er rettet mot personer som mottar eller i nær fremtid ventes å få innvilget uføretrygd etter folketrygdloven, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging for å få utløst sin arbeidsevne. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle.

Ansettelse og permisjon

Deltakeren er arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven. Det skal ligge en arbeidskontrakt og arbeidstakers rettigheter, plikter, samtykke- og taushetserklæring til grunn for ansettelsesforholdet.

Permisjon kan innvilges for inntil seks måneder for utprøving i ordinært arbeidsliv. Arbeidstaker kan få innvilget flere slike permisjoner i sin tid i VTA. I permisjonsperioden skal arbeidstaker fortsatt være registrert i den skjermede virksomheten.

Formålet med ekstern utprøving er å stimulere til overgang til arbeid i ordinær virksomhet. Tiltaksarrangør beholder full tilskuddssats og har ansvaret for tett oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver på utprøvingsarenaen, derunder tilrettelegging for arbeidstakeren under hospiteringsoppholdet. Ved overgang til ordinært arbeid, eventuelt varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTO), skal arbeidsforholdet med tiltaksarrangør avsluttes.

%d bloggere liker dette: